ТРИПОЛАРНА РАДИОФРЕКВЕНЦА

Триполарната радиофреквенца ги комбинира електродите на монополарната и биполарната радиофреквенца. Тоа овозможува прилагодување на третманот кон типот на пациентот, како и неговата зададена цел.

Триполарната радиофрекнветна технологија ги има следниве предности: третманот е безболен, третманот е површински, но делува и во подалабоките масни слоеви, селективно топење на масното ткиво, не е потребно ладење на кожата, не е потребна светлосна технологија.

Резултатите од радиофреквенцата се видливи веднаш по првиот третман. За постигнување на поставената цел, потребна е серија од 4-6 третмани, во период од седум дена. Индикации за третманот со радиофреквентен лифтинг се:

gl-17

  • Затегнување и подмладување на кожата на лицето и телото.
  • Обликување на лицето и телото.
  • Брз лифтинг на кожата.
  • Отстранување на кесчките под очите.